Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu ParfemyZLondyna.cz

 provozovaného společností TIMBERLAND, s.r.o. IČ: 030 91 856,  Adresa: náměstí Přátelství 1518/4, Hostivař, 102 00 Praha 10, vedená u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 227284.

 I. Obecná ustanovení

1. Obchodní podmínky platí pro objednání zboží nabízeného na webu www.parfemyzlondyna.cz
2. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě kupní smlouvy mezi provozovatelem eshopu (dále jen „prodávající“) firmou TIMBERLAND, s.r.o. a fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“)
3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit a upravovat. Tímto ustanovením není dotčena účinnost předchozího znění obchodních podmínek.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace kupujícího na webových stránkách www.parfemyzlondyna.cz, může ten vstupovat do svého uživatelského rozhraní. Z uživatelského rozhraní může kupující provádět své objednávky zboží.
 2. Objednávky zboží může kupující provádět i bez registrace a přístupu do uživatelského rozhraní. Pokud chce kupující objednat bez registrace, nezaškrtne v objednávkovém formuláři volbu "Založit účet".
 3. V obou případech má kupující povinnost správně vyplnit fakturační údaje a údaje o místě dodání zboží.
 4. Uživatelský účet je chráněn uživatelským jménem a heslem.
 5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.
 6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než jeden rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
 7. Uživatelský účet i webové stránky nemusí být kupujícímu nepřetržitě k dispozici. Provozovatel si vyhrazuje právo webové rozhraní odstavit na dobu nezbytně nutnou, a to zejména v případech nutné údržby.

 III. Uzavření kupní smlouvy

 1. Webové rozhraní obchodu www.parfemyzlondyna.cz obsahuje seznam nabízeného zboží k prodeji, včetně cen za jednotlivé zboží. Všechny uvedené ceny jsou konečné. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
 2. Pro objednání zboží musí kupující vyplnit objednávkový formulář. Na objednávkový formulář se dostane výběrem zboží, prokliknutím do košíku a kliknutím na tlačítko „Objednat“.
 3. K uzavření kupní smlouvy dochází v okamžiku zákazníkovi akceptace obchodních podmínek a následném potvrzení přijetí objednávky od prodávajícího, které doručí na email kupujícího. Akceptaci obchodních podmínek provede zákazník zaškrtnutím souhlasu s obchodními podmínkami v objednávkovém formuláři.
 4. Prodávající má právo požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky písemně, či telefonicky.
 5. Prodávající má právo odmítnout objednávku od kupujícího, který řádně nevyplnil objednávkový formulář.
 6. Prodávají má právo odmítnou objednáku od kupujícího, má-li důvodné pozdezření, že kupující má v úmyslu nakládat ze zbožím v rozporu se zákony České republiky.
 7. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit do dvou dnů od kupní smlouvy a to zejména pokud zjistí, že není schopen plně uspokojit objednávku od kupujícího, případně že zjistí, že kupující je osoba, která dříve porušila kupní smlouvu, nebo nastanou-li okolnosti mající charakter vyšší moci a bránící uspokojení objednávky.
 8. Jestliže prodávající odstupuje od smlouvy je povinen to kupujícímu neprodleně oznámit buď emailem nebo telefonicky a do 7 dnů kupujícímu vrátit peníze za objednávku, jestliže již kupující provedl platbu.
 9. Kupující nabývá vlastnických práv ke zboží až v momentě zaplacení celé kupní ceny zboží. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 IV. Rozpor s kupní smlouvou

 1. V případě, že věc je při převzetí kupujícím v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl věc do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to buď výměnou věci nebo její opravou. není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 2. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).

 3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

V. Cena a způsob platby

 1. Cena za zboží je zákazníkovi dopředu známa. Na webovém rozhraní www.parfemyzlondyna.cz  je u každého produktu uvedena jeho cena. Výsledná cena objednávky je součet cen produktů, které si kupující vybral a poplatků za způsob platby a způsob doručení. Všechny poplatky jsou uvedeny v objednávkovém formuláři a vstupují do konečné ceny. Prodávající není plátcem DPH.
 2. Zákazník má v objednávkovém formuláři možnost zvolit způsob platby a způsob doručení. Pokud má způsob platby, či způsob doručení vliv na výslednou cenu, je výše poplatku v objednávkovém formuláři uvedena a poplatek vstupuje do konečné ceny.
 3. Platbu může kupující uhradit v hotovosti na dobírku při převzetí zboží. Dále má kupující možnost platit bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, případně přes platební bránu. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího
 4. U objednávek v hodnotě 600,- Kč a výše je poštovné zdarma.

 VI. Dodací podmínky, termíny

 1. Prodávající vyexpeduje zboží v co nejkratší možné době po příjmu objednávky. Standardní doba expedice zboží skladem činí 24-96 hodin, u zboží na objednávku 7-14 pracovních dní (dle typu zboží a rozsahu objednávky).

 2. Zaslání zboží do zahraničí, je možné po předchozí domluvě přes e-mail, nebo po telefonu. Pokud tak zákazník neučiní a objednáv zboží rovnou bez předchozí domluvy, prodávající si vyhrazuje právo připočíst ke standardní ceně dopravy dodatečné náklady za dopravu do zahraničí. O navýšení ceny, bude zákazník informován emailem.

3. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

5. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 VII. Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu elektronické pošty prodávajícího info@parfemyzlondyna.cz nebo mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to zasláním peněžních prostředků na účet sdělený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

7. Zboží musí být vráceno na adresu kterou sdělí Prodávající.

VIII. Záruka na zboží a reklamační řád

 1. Prodávající poskytuje na prodávané zboží záruku v zákonné výši.
 2. Reklamované zboží musí být doručeno prodávajícímu do místa jeho podnikání, které sdělí Prodávající spolu s písemným řádně specifikovaným oznámením vad a číslem objednávky. Prodávající vyřídí uznanou reklamaci výměnou zboží, popř. vrácením peněz kupujícímu.
 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout bez zbytečného odkladu a o zjištěných vadách informovat prodávajícího e-mailem na adresu info@parfemyzlondyna.cz ve lhůtě do 7 dnů od převzetí zboží. V oznámení musí kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamace o postupu a vyřízení reklamace.
 4. Vyřízení reklamace není pro kupujícího žádným způsobem zpoplatněna. A to ani v případě, že je reklamace zamítnuta.

IX. Ochrana osobních údajů

 1. Kupující souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů : jméno, příjmení, adresa, email, telefonní číslo.
 2. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. 

 3. Odesláním objednávky Kupující souhlasí se zasíláním Newslettru. Pokud Kupující nesouhlasí, zašle svůj nesouhlas emailem na info@parfemyzlondyna.cz, případně se může odhlásit přímo z zaslaného newslettru kliknutím na odkaz.

X. Závěrečná ustanovení

1. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení těchto obchodních není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

2. Při nákupu jakéhokoliv zboží z tohoto e-shopu musí zákazník v objednávkovém formuláři potvrdit, že se nechystá použít zboží způsobem porušujícím zákony České republiky.

 V Praze dne 1.11.2016


Právě jste vložili do košíku